G1000Landbouw

Scroll verder naar beneden voor de veelgestelde vragen.

Een G1000

 Een G1000 geeft mensen de kans om naar elkaar te luisteren, zich te informeren en dan pas een mening te geven. Het resultaat is: onderling begrip en breed gedragen voorstellen waarin een oplossing is bedacht voor alle verschillende partijen. Dit in tegenstelling tot verkiezingen en referenda. Die vragen wat mensen ergens van vinden, zonder dat mensen daarvoor veel over het onderwerp hoeven na te denken.

Het Burgerberaad G1000

Het Burgerberaad G1000 is geïnspireerd op de oudste vorm van democratie: loting en overleg. In het oude Athene werd dat gebruikt naast verkiezingen. De meeste overheidsfuncties werden zelfs geloot en niet verkozen.Misschien is het tijd om in Nederland ook meer gebruik te maken van loting, naast het verkiezingsstelsel dat we hebben.

LOTING

Waarom loting? Je kunt niet van álle Nederlanders vragen om zich in álle beleidskwesties in te lezen. Vandaar: loting. Voor een Burgerberaad G1000 worden er 1000 burgers geloot om deel te nemen. De loting zorgt ervoor dat iedereen een kans heeft om invloed te hebben op beleid, en dus voor een mooie afspiegeling van de samenleving.

Het proces van de G1000landbouw

Een G1000Landbouw neemt naar verwachting, inclusief een gedegen voorbereiding, een jaar in beslag. Tijdens het G1000Burgerberaad komen de deelnemers één keer per maand een weekend bij elkaar om aan het vraagstuk van de toekomst van de Landbouw te werken. Het gehele G1000proces, inclusief voorbereiding, bestaat op hoofdlijnen uit vier fasen:

1.     Voorbereiding en vorming van de BoerBurgerCoalitie 

Naast de logistieke voorbereiding wordt een coalitie van partners, overheden en belangenorganisaties gevormd, die zich vooraf verbinden aan de G1000-Landbouw: omdat zij het een waardevol en noodzakelijk initiatief vinden, de onafhankelijkheid van het proces willen bewaken en naar vermogen de uitkomsten willen gaan realiseren. In deze fase bevinden we ons nu. We hebben al behoorlijk wat partners en ambassadeurs aan ons kunnen verbinden!

2.     De BurgerTop

De eerste bijeenkomst waarin de hoofdonderwerpen worden bepaald en een begin wordt gemaakt met het uitwerken daarvan is de BurgerTop. Er wordt ook een gemeenschappelijk kader gecreëerd, aan de hand waarvan waardevolle en minder waardevolle ideeën van elkaar onderscheiden kunnen worden.

3.     Het BurgerForum

Een serie van meerdere weekend-bijeenkomsten, waarbij de deelnemers in verschillende werkplaatsen de ideeën uit de Burgertop uitwerken tot bruikbare voorstellen. In dat proces kunnen zij daarvoor een beroep doen op noodzakelijk kennis, ervaring, et cetera. Zij ronden hun werk af met een presentatie van de door hun ontwikkelde voorstellen. Tijdens het forum wordt één weekend gereserveerd voor een uitgebreide dialoog met boeren, één weekend voor een dialoog met Ngo’s en belangenorganisaties en één weekend voor een dialoog met kennisdragers.

4.     De BurgerRaad

De BurgerRaad sluit de G1000-Landbouw af en bestaat uit alle deelnemers aan de BurgerTop: alleen zij hebben stemrecht. Tijdens de BurgerRaad worden alle voorstellen gepresenteerd en publiekelijk van commentaar voorzien door panels van burgers, boeren, professionals en politici. Vervolgens vindt een hoofdelijke stemming plaats over de voorstellen. De voorstellen die aangenomen worden, vormen samen het BurgerBesluit Landbouw. Dit besluit wordt door alle leden van de Raad ondertekend en overhandigd aan de minister met het verzoek om dit Burgerbesluit uit te voeren. Zij neemt dit het Besluit in ontvangst namens alle partners.

Neem ook eens een kijkje op de website van G1000.nu voor meer informatie over een Burgerberaad.

Veelgestelde vragen

FAQ

WIE HEEFT HET INITIATIEF GENOMEN TOT EEN Burgerberaad G1000Landbouw?

De G1000Landbouw is een onafhankelijk burgerinitiatief. Om ervoor te zorgen dat het resultaat ook uitgevoerd wordt wordt er aan een BoerBurgerCoalitie gewerkt, waarin naast boeren en burgers ook de overheid, natuurorganisaties en andere belanghebbenden mee doen. Lees hier wat de initiatiefnemers motiveert.

Wat is de G1000Landbouw?

De G1000Landbouw is een open gesprek tussen burgers, boeren, professionals, ambtenaren politici en andere belanghebbenden over de toekomst van de landbouw. De G1000Landbouw. De planning is dat in 2021 1000 deelnemers bij elkaar komen. Het hele proces duurt, inclusief de voorbereiding, ongeveer een jaar. De G1000Landbouw levert een Burgerbesluit Landbouw op.

De G1000 is gebaseerd op zeven basisprincipes:

 1. Burgers voeren samen met boeren, overheid en andere belanghebbende de regie, op basis van gelijkwaardigheid.
 2.  Een doorsnee van Nederland is vertegenwoordigd.
 3. Selectie van de deelnemers gebeurt op basis van loting.
 4. We voeren een open dialoog in plaats van een debat of discussie.
 5. Deelnemers leiden zichzelf: zij bepalen de agenda.
 6. Keuzes zijn transparant en controleerbaar.
 7. De setting is veilig.
Hoe ziet de G1000Landbouw eruit?

1.000 Nederlanders worden door loting uitgenodigd en geselecteerd om deel te nemen aan de G1000Landbouw. Tijdens de eerste bijeenkomst, de Burgertop, worden de hoofdonderwerpen bepaald en wordt een begin gemaakt met het uitwerken van ideeën.  Deelnemers die mee willen doen met het vervolg, het Burgerforum, geven zich aan het einde van de Burgertop op. Dat zullen zo’n 500 deelnemers zijn.

In een vervolgbijeenkomst gaan deze 500 deelnemers in gesprek met 500 gelote boeren. Dit gesprek leidt tot aanvulling en bijstelling van de ideeën uit de Burgertop. 

Daarna volgt een serie van meerdere weekend-bijeenkomsten, waarbij de deelnemers in verschillende werkplaatsen de ideeën uit de Burgertop uitwerken tot bruikbare voorstellen.

In dat proces kunnen ze daarvoor een beroep doen op noodzakelijk kennis, ervaring, et cetera. Ze ronden hun werk af met een presentatie van de door hun ontwikkelde voorstellen. Tijdens het forum wordt, naast de uitgebreide dialoog met boeren, één weekend gereserveerd voor een dialoog met Ngo’s en belangenorganisaties en één weekend voor een dialoog met kennisdragers.

Hoe organiseren we het?

G1000.nu neemt de organisatie van de BoerBurgerDialoog en de G1000Landbouw op zich, treedt op als penvoerder voor dit project en bewaakt, onder toezicht van de oversight committee, de onafhankelijkheid ervan. Financiering vindt plaats door de partners die dat kunnen en willen dragen: LNV, aangevuld met funding van enkele grote partners uit het landbouw- en natuurveld.

G1000.nu zet een tijdelijk projectbureau op. Dit projectbureau doet in nauwe afstemming met alle partners de feitelijke organisatie van de BoerBurgerDialoog en de G1000Landbouw. Bekijk hier het projectteam

Kan ik meedoen?

De deelnemers aan de BoerBurgerdialoog worden geloot onder alle inwoners van Nederland van 16 jaar en ouder. Zo krijgen we een goede afspiegeling van de boeren, de burgers en de overheid in Nederland. Dus wie weet!

Als je je inschrijft voor de nieuwsbrief weet je wanneer de uitnodigingen worden verzonden.

Hoe werkt de loting dan?

Uit de BasisRegistratiePersonen, BRP, het voormalige bevolkingsregister,  in totaal 200.000 burgers van 16 jaar en ouder geloot. Zij krijgen een uitnodiging om zich aan te melden op onze website. Een deel van de genodigden doet dat. Vervolgens voeren we een 2e loting uit, een zogenaamde stratificatie, om ervoor te zorgen dat de samenstelling van de deelnemers zoveel mogelijk representatief is.

Hoe kan ik invloed hebben op de uitkomst?

Ook als je niet wordt ingeloot om deel te nemen aan de burgertop, kun je de Dialoog volgen en feedback geven op alle voorstellen waar tijdens de G1000 aan gewerkt gaat worden. Meld je hier aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven!

Wat is een boerburgercoalitie?

Naast de logistieke voorbereiding wordt een coalitie van partners, overheden en belangenorganisaties gevormd, die zich vooraf verbinden aan de G1000Landbouw: omdat ze het een waardevol en noodzakelijk initiatief vinden, de onafhankelijkheid van het proces willen bewaken en naar vermogen de uitkomsten willen gaan realiseren. Je vindt hier terug welke organisatie zich al hebben verbonden aan de G1000Landbouw. 

Waarom een boerburgercoalitie?

Voor een succesvolle G1000Landbouw is draagvlak vanuit het ‘hele systeem’ noodzakelijk: van alle NGO’s en belangenorganisaties die betrokken zijn bij of geraakt worden door de inrichting van de Landbouw. Dat gaat dus veel verder dan alleen de boerenorganisaties. Ook Waterschappen, Natuur- en recreatieorganisaties maken deel uit van wat wij de BoerBurgerCoalitie noemen. Zij moeten zorgen voor de succesvolle implementatie van het BurgerbesluitLandbouw. Partners in de coalitie kunnen kiezen uit verschillende rollen:

 • Kwartiermaker van de BoerBurgerCoalitie, samen met de andere partners;
 • Ondersteuner van het feitelijke proces met personele capaciteit;
 • Funder van de G1000Landbouw, samen met de andere partners uit de coalitie;
 • Uitvoerder van het Burgerbesluit over de toekomst van de Landbouw.

Aan het partnerschap is wel een commitment verbonden. De partner:

 • Respecteert de onafhankelijkheid van de

 • G1000Landbouw;

 • Respecteert en draagt bij aan het realiseren van de kernwaarden van G1000.nu;

 • Neemt de resultaten serieus door die over te nemen in beleid, of door publiekelijk te verantwoorden waarom één of meerdere onderdelen niet uitgevoerd worden.

Partners zijn in elk geval bereid om de rol van gesprekspartner van deelnemers aan de G1000Landbouw gedurende de looptijd van de G1000 op zich te nemen.

lees meer 

Hoe zorgen we ervoor dat het resultaat ook wordt uitgevoerd?

We zoeken vooraf het commitment van zowel de overheid als van de organisaties die samen invulling geven aan de toekomst van de Landbouw in Nederland. Met hen vormen wij de BoerBurgerCoalitie. De partners in deze coalitie beloven de onafhankelijkheid van de G1000Landbouw te borgen en publiekelijk te verantwoorden wat zij met de uitkomsten van de BoerBurgerDialoog gaan doen of hebben gedaan.

Waarom is het belangrijk dat de boeren meedoen aan de coalitie?

Zonder boeren geen BoerBurgerDialoog. Bovendien zullen zij de uitkomsten voor een belangrijk deel moeten implementeren. Daarom is deelname van boeren aan de dialoog een voorwaarde voor een geslaagde G1000Landbouw. Dit naast het partnerschap van de boerenorganisaties.  

WAAROM DEELNAME AAN DE COALITIE VAN HET MINISTERIE VAN LNV?

LNV/de overheid heeft belang bij draagvlak voor haar beleid bij boeren en burgers. Zij moet regulerend optreden en ervoor zorgen dat het BurgerBesluit uitgevoerd wordt. Daarnaast heeft LNV er belang bij om de huidige impasse te doorbreken en beschikt over de fondsen om een G1000Landbouw mogelijk te maken.

Gewenste rol LNV:

 • Kwartiermaker: faciliteert de eerste fase van coalitie-bouw en onderzoek naar omvang, financieringsmogelijkheden, praktische consequenties en oplossingen en haalbaarheid;

 • Funder van de G1000Landbouw, al of niet samen met andere (grote) partners uit de coalitie;

 • Initiator van de BoerBurgerCoalitie, al of niet samen met andere (grote) partners.

 • Ondersteuner van het feitelijke proces met ambtelijke capaciteit.

 • Deelnemer aan de G1000Landbouw met een gepast contingent ambtenaren

Wanneer gaat de G1000Landbouw plaats vinden?

We richten ons met de G1000Landbouw op een Burgertop in 2021. Wij vinden het belangrijk dat de deelnemers elkaar in levende lijve ontmoeten. De exacte datum en inrichting van het proces is uiteraard afhankelijk van de geldende maatregelen in verband met de Coronapandemie.

De bijeenkomsten vinden plaats in het weekend. Wij denken voorlopig aan vrijdagmiddag 14.00u. tot zaterdag 18.00u.

Hoeveel geld is er nodig?

Het is wat vroeg om op dit moment al een prijskaartje aan het project te hangen. Wij zullen op korte termijn een projectteam optuigen, wat in samenspraak met LNV en de partners de uitwerking van de plannen op zich neemt.

Wat is g1000.nu?

Stichting G1000.nu is opgericht na de 1e G1000 in Nederland, in maart 2014 in Amersfoort. G1000.nu heeft als doel het verrijken van de democratie met loting en dialoog en heeft daarvoor een beproefde methode ontwikkeld. In de afgelopen 6 jaar heeft de stichting 28 Burgertoppen georganiseerd en het instrument G1000 steeds verder ontwikkeld. Zie ook www.g1000.nu.

Kan ik helpen?

Ja. We zijn op zoek naar mensen die willen helpen.  Door er in je eigen omgeving bekendheid aan te geven, jouw netwerk te mobiliseren, of door ons te helpen om de organisatie op poten te zetten.

Wil je helpen, vul dan dit contactformulier in. We nemen contact met je op!

Neem contact op

Info@g1000landbouw.nl

© 2020 G1000Landbouw / G1000.nu