over het burgerberaad G1000Landbouw

Benieuwd hoe het hele proces er uitziet? 

 • Klik hier voor een samenvatting van het Plan van Aanpak G1000Landbouw.
 • Klik hier voor een infographic van het hele proces.

Scroll verder naar beneden voor de veelgestelde vragen.

Het doel van de G1000Landbouw is te komen tot een gezamenlijk Burgerbesluit Toekomst Landbouw dat als basis kan dienen voor de ontwikkeling van de landbouw in de komende tien tot vijftien jaar. Maar hoe doen we dat?

Een Burgerberaad G1000

Het doel van een Burgerberaad is om met een diverse groep mensen tot oplossingen te komen. We zien het als een verrijking van onze democratie. G1000.nu doet dit door een plek te maken waar de hele gemeenschap samen komt in een open gesprek. Door de opbouw van het proces verschuift de focus van de deelnemers van het eigen perspectief en eigen belang naar de overeenkomsten en het algemene belang. Het resultaat is: onderling begrip en breed gedragen voorstellen waarin tot gezamenlijke oplossing is gekomen.

De deelnemers laten zich uitgebreid informeren en komen gedurende een langere periode regelmatig bij elkaar om te overleggen.

Loting

Het Burgerberaad G1000 is geïnspireerd op de oudste vorm van democratie: loting en overleg. In het oude Athene werd dat gebruikt naast verkiezingen.

Waarom loting? Je kunt niet van álle Nederlanders vragen om zich in álle beleidskwesties in te lezen. Vandaar: loting. Voor een Burgerberaad G1000 worden er 1000 burgers geloot om deel te nemen. De loting zorgt ervoor dat iedereen een kans heeft om invloed te hebben op beleid, en dus voor een afspiegeling van de samenleving.

Het proces van de G1000landbouw

Bekijk hier een uitgebreide visuele uitleg van het proces van het Burgerberaad G1000Landbouw.

Een G1000Landbouw neemt naar verwachting, inclusief een gedegen voorbereiding, een jaar in beslag. Tijdens het Burgerberaad komen de deelnemers één keer per maand een weekend bij elkaar om aan het vraagstuk van de toekomst van de Landbouw te werken.

Voorbereiding en vorming van de G1000Landbouw partners

Naast de logistieke voorbereiding wordt een coalitie van partners, overheden en belangenorganisaties gevormd, die zich vooraf verbinden aan de G1000-Landbouw: omdat zij het een waardevol en noodzakelijk initiatief vinden, de onafhankelijkheid van het proces willen bewaken en naar vermogen de uitkomsten willen gaan realiseren. In deze fase bevinden we ons nu. We hebben al behoorlijk wat partners en ambassadeurs aan ons kunnen verbinden!

Het gehele G1000proces, bestaat op hoofdlijnen uit drie stappen:

1.     De Burgertop: vinden van ‘common ground’

Als eerste stap gaan we met elkaar op zoek naar wat we gemeenschappelijk hebben, ook wel common ground genoemd. We doen dit door in dialoog te gaan tijdens de Burgertop. We komen daar met 1000 deelnemers bij elkaar. Samen bepalen we wat de belangrijke thema’s voor de toekomst van de Landbouw zijn. Deze stap vormt de basis voor het verdere proces.

2.     Het Burgerforum: leren en delibereren

500 deelnemers gaan door naar het Burgerforum. Daar werken we de voorstellen voor de toekomst van de landbouw uit. We laten ons informeren door boeren, organisaties uit de sector en kennisdragers. We gaan met elkaar in overleg, ook wel delibereren genoemd. We maken keuzes over welke voorstellen we uitwerken en hoe we dat samen willen doen. Deze stap neemt ongeveer zes maanden in beslag, waarin we maandelijks bij elkaar komen.

3.     De BurgerRaad: besluiten

Om ervoor te zorgen dat er een gedragen Burgerbesluit komt bepalen we samen welke voorstellen er in het Burgerakkoord Toekomst Landbouw worden opgenomen. Dat doen we tijdens de Burgerraad. Om deel te mogen nemen aan deze Burgerraad moet je in ieder geval deelnemer zijn geweest aan de Burgertop.

Kennis ophalen en delen
Het perspectief van de boeren is van groot belang voor de G1000Landbouw. Daarom nemen we de tijd om de deelnemers in contact te brengen met boeren. In het eerste weekend van het Burgerforum gaan de 500 overgebleven deelnemers in gesprek met 500 gelote boeren tijdens de BoerBurgerDialoog. Tot slot toetsen de deelnemers nogmaals de voorstellen voorafgaand aan de Burgerraad door deze voor te leggen aan diverse panels, waaronder een panel van boeren.

Daarnaast kunnen de deelnemers tijdens het hele Burgerforum gebruik maken van de kennis en kunde van de bij de Kenniscoalitie aangesloten deskundigen en wetenschappers.

Burgerakkoord Toekomst Landbouw
De uitkomst van de G1000, het Burgerakkoord Toekomst Landbouw, wordt overhandigd aan de voorzitter van de Tweede Kamer. En aan de partners van de G1000Landbouw. Dit zijn de belangenorganisaties en bedrijven in en om de sector die partner zijn geworden van de G1000Landbouw.

Oversight committee
Het hele proces wordt gevolgd door het Oversight Committee. Hierin zitten onafhankelijke deskundigen die erop toezien dat de G1000Landbouw eerlijk en onafhankelijk verloopt.

Monitor/klankbordgroep
Aan het einde van de Burgerraad wordt de Monitor/Klankbordgroep ingesteld. Deze bestaat uit een diverse groep deelnemers. Zij zullen het Burgerbesluit bewaken en onder de aandacht blijven brengen. Ze treden op als gesprekspartner voor de organisaties die het Burgerakkoord gaan uitvoeren.

Neem ook eens een kijkje op de website van G1000.nu voor meer informatie over een Burgerberaad.

Veelgestelde vragen

FAQ

WIE HEEFT HET INITIATIEF GENOMEN TOT EEN Burgerberaad G1000Landbouw?

De G1000Landbouw is een onafhankelijk burgerinitiatief. Om ervoor te zorgen dat het resultaat ook uitgevoerd wordt wordt er aan een BoerBurgerCoalitie gewerkt, waarin naast boeren en burgers ook de overheid, natuurorganisaties en andere belanghebbenden mee doen. Lees hier wat de initiatiefnemers motiveert.

Wat is de G1000Landbouw?

De G1000Landbouw is een open gesprek tussen burgers, boeren, professionals, ambtenaren politici en andere belanghebbenden over de toekomst van de landbouw. De planning is dat we in september starten en begin 2022 met 1000 deelnemers bij elkaar komen. Het hele proces duurt, inclusief de voorbereiding, ongeveer een jaar. De G1000Landbouw levert een Burgerbesluit Landbouw op.

De G1000 is gebaseerd op zeven basisprincipes:

 1. Burgers voeren samen met boeren, overheid en andere belanghebbende de regie, op basis van gelijkwaardigheid.
 2. We voeren een open dialoog in plaats van een debat of discussie.
 3. Selectie van de deelnemers gebeurt op basis van loting.
 4. Een doorsnee van Nederland is vertegenwoordigd.
 5. Deelnemers leiden zichzelf: zij bepalen de agenda.
 6. Keuzes zijn transparant en controleerbaar.
 7. Het proces wordt op zo’n manier ingericht dat iedereen zich veilig voelt om zich uit te spreken.
Hoe ziet de G1000Landbouw eruit?

Bekijk hier het hele proces in een visuele weergave. 1.000 Nederlanders worden door loting uitgenodigd en geselecteerd om deel te nemen aan de G1000Landbouw. Tijdens de eerste bijeenkomst, de Burgertop, worden de hoofdonderwerpen bepaald en wordt een begin gemaakt met het uitwerken van ideeën.  Deelnemers die mee willen doen met het vervolg, het Burgerforum, geven zich aan het einde van de Burgertop op. Dat zullen zo’n 500 deelnemers zijn.

In een vervolgbijeenkomst gaan deze 500 deelnemers in gesprek met 500 gelote boeren tijdens de De BoerBurgerDialoog. Dit gesprek leidt tot aanvulling en bijstelling van de ideeën uit de Burgertop.

Daarna volgt een serie van meerdere weekend-bijeenkomsten, waarbij de deelnemers in verschillende werkplaatsen de ideeën uit de Burgertop uitwerken tot bruikbare voorstellen.

In dat proces kunnen ze daarvoor een beroep doen op noodzakelijk kennis, ervaring, et cetera. Ze ronden hun werk af met een presentatie van de door hun ontwikkelde voorstellen. Tijdens het forum wordt, naast de uitgebreide dialoog met boeren, één weekend gereserveerd voor een dialoog met Ngo’s en belangenorganisaties en één weekend voor een dialoog met kennisdragers.

Hoe organiseren we het?

G1000.nu neemt de organisatie van de G1000Landbouw op zich, treedt op als penvoerder voor dit project en bewaakt, onder toezicht van de oversight committee, de onafhankelijkheid ervan. Financiering vindt plaats door de partners die dat kunnen en willen dragen.

G1000.nu zet een tijdelijk projectbureau op. Dit projectbureau doet in nauwe afstemming met alle partners de feitelijke organisatie van het Burgerberaad G1000Landbouw. Bekijk hier het projectteam

Kan ik meedoen?

De deelnemers aan de G1000Landbouw worden geloot onder alle inwoners van Nederland van 16 jaar en ouder. Zo krijgen we een goede afspiegeling van de boeren, de burgers en de overheid in Nederland. Dus wie weet!

Als je je inschrijft voor de nieuwsbrief weet je wanneer de uitnodigingen worden verzonden.

Hoe werkt de loting dan?

Uit de BasisRegistratiePersonen, BRP, het voormalige bevolkingsregister,  in totaal 360.000 burgers van 16 jaar en ouder geloot. Zij krijgen een uitnodiging om zich aan te melden op onze website. Een deel van de genodigden doet dat. Vervolgens voeren we een 2e loting uit, een zogenaamde stratificatie, om ervoor te zorgen dat de samenstelling van de deelnemers zo representatief mogelijk is.

Hoe kan ik invloed hebben op de uitkomst?

Ook als je niet wordt ingeloot om deel te nemen aan de burgertop, kun je de dialoog volgen en feedback geven op alle voorstellen waar tijdens de G1000 aan gewerkt gaat worden. Meld je hier aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven!

Wat wordt er bedoeld met de G1000Landbouw partners?

Er wordt een coalitie van partners, overheden en belangenorganisaties gevormd, die zich vooraf verbinden aan de G1000Landbouw: omdat ze het een waardevol en noodzakelijk initiatief vinden, de onafhankelijkheid van het proces willen bewaken en naar vermogen de uitkomsten willen gaan realiseren. Je vindt hier terug welke organisatie zich al hebben verbonden aan de G1000Landbouw.

Waarom een boerburgercoalitie?

Omdat dat belangrijk is voor de uitvoering van het resultaat. Voor een succesvolle G1000Landbouw is draagvlak vanuit het ‘hele systeem’ noodzakelijk: van alle NGO’s en belangenorganisaties die betrokken zijn bij of geraakt worden door de inrichting van de Landbouw. Dat gaat dus veel verder dan alleen de boerenorganisaties. Ook Waterschappen, Natuur- en recreatieorganisaties maken deel uit van wat wij de BoerBurgerCoalitie noemen. Zij moeten zorgen voor de succesvolle implementatie van het BurgerbesluitLandbouw. Partners in de coalitie kunnen kiezen uit verschillende rollen:

 • Kwartiermaker van de BoerBurgerCoalitie, samen met de andere partners;
 • Ondersteuner van het feitelijke proces met personele capaciteit;
 • Funder van de G1000Landbouw, samen met de andere partners uit de coalitie;
 • Uitvoerder van het Burgerbesluit over de toekomst van de Landbouw.

Aan het partnerschap is wel een commitment verbonden. De partner:

 • Respecteert de onafhankelijkheid van de

 • G1000Landbouw;

 • Respecteert en draagt bij aan het realiseren van de kernwaarden van G1000.nu;

 • Neemt de resultaten serieus door die over te nemen in beleid, of door publiekelijk te verantwoorden waarom één of meerdere onderdelen niet uitgevoerd worden.

Partners zijn in elk geval bereid om de rol van gesprekspartner van deelnemers aan de G1000Landbouw gedurende de looptijd van de G1000 op zich te nemen.

lees meer 

Hoe zorgen we ervoor dat het resultaat ook wordt uitgevoerd?

We zoeken vooraf het commitment van zowel de overheid als van de organisaties die samen invulling geven aan de toekomst van de Landbouw in Nederland. Met hen vormen wij de G1000LandbouwCoalitie

Waarom is het belangrijk dat de boeren meedoen aan de coalitie?

Zonder boeren geen G1000Landbouw en BoerBurgerDialoog. Bovendien zullen zij de uitkomsten voor een belangrijk deel moeten implementeren. Daarom is deelname van boeren aan de dialoog een voorwaarde voor een geslaagde G1000Landbouw. Dit naast het partnerschap van de boerenorganisaties.  

WAAROM DEELNAME AAN DE COALITIE VAN HET MINISTERIE VAN LNV?

LNV/de overheid heeft belang bij draagvlak voor haar beleid bij boeren en burgers. Zij moet regulerend optreden en ervoor zorgen dat het Burgerakkoord uitgevoerd wordt. Daarnaast heeft LNV er belang bij om de huidige impasse te doorbreken en beschikt over de fondsen om een G1000Landbouw mogelijk te maken.

Gewenste rol LNV:

 • Kwartiermaker: faciliteert de eerste fase van coalitie-bouw en onderzoek naar omvang, financieringsmogelijkheden, praktische consequenties en oplossingen en haalbaarheid;

 • Funder van de G1000Landbouw, al of niet samen met andere (grote) partners uit de coalitie;

 • Initiator van de BoerBurgerCoalitie, al of niet samen met andere (grote) partners.

 • Ondersteuner van het feitelijke proces met ambtelijke capaciteit.

 • Deelnemer aan de G1000Landbouw met een gepast contingent ambtenaren

Wanneer gaat de G1000Landbouw plaats vinden?

We richten ons met de G1000Landbouw op een Burgertop begin 2022. Wij vinden het belangrijk dat de deelnemers elkaar in levende lijve ontmoeten. De exacte datum en inrichting van het proces is uiteraard afhankelijk van de geldende maatregelen in verband met de Coronapandemie.

De bijeenkomsten vinden plaats in het weekend. Wij denken voorlopig aan vrijdagmiddag 14.00u. tot zaterdag 17.00u.

Wat is g1000.nu?

Stichting G1000.nu is een onafhankelijke partij en een burgerinitatief. Deze stichting is opgericht na de 1e G1000 in Nederland, in maart 2014 in Amersfoort.

G1000.nu heeft als doel het verrijken van de democratie met loting en dialoog en heeft daarvoor een beproefde methode ontwikkeld. In de afgelopen 6 jaar heeft de stichting 28 Burgertoppen en burgerberaden georganiseerd en het instrument Burgerberaad G1000 steeds verder ontwikkeld. Zie ook www.g1000.nu.

Kan ik helpen?

Ja. We zijn op zoek naar mensen die willen helpen.  Door er in je eigen omgeving bekendheid aan te geven, jouw netwerk te mobiliseren, of door ons te helpen om de organisatie op poten te zetten.

Wil je helpen, vul dan dit contactformulier in. We nemen contact met je op!