Ambassadeurs

Deze mensen willen een boerburgerdialoog.

Wil je dit ook?

Boeren

Boeren

Jeanet Brandsma

Kerngroeplid Boeren van Nederland, melkveehouder

“Als Boeren van Nederland vormen wij een beweging. Wij willen in gesprek met de samenleving, over al het moois, bijzonders en de dilemma’s rond onze boerenbedrijven. Want in dialoog kom je nader tot elkaar, groeit er wederzijds begrip. We dragen hiermee bij aan positievere beeldvorming. Zo willen wij onze positie als boer in de maatschappij versterken.”
Boeren

Annechien ten Have Mellema

Boer

“Ik vind de boer-burger dialoog enorm belangrijk. Iedereen is verantwoordelijk. En dat laat je zien door in gesprek te gaan met de ander. Je te verdiepen in de beweegredenen van de ander. Alleen samen kunnen we dit doen.”
Boeren

Dirk-Jan Schoonman

Lid Landbouwcollectief namens Nederlandse Melkveehouders Vakbond

“Samenwerken is geen keuze, maar noodzaak, als we verder willen komen met de landbouw.”
Boeren

Gerda Kool

Melkveehouder, LTO - Oogst van Morgen - Gebiedscommissie Utrecht West

“Het systeem moet anders... maar er zijn vele radertjes en knoppen. Het ene grijpt weer in op het andere of werkt zelfs tegengesteld aan elkaar. Laten we de uitdaging met elkaar aangaan om goed naar elkaar te luisteren, waarna we de radertjes en knoppen weer in de juiste positie kunnen brengen zodat ze elkaar ondersteunen en er een nieuw duurzaam systeem ontstaat.”
Boeren

Heleen Lansink-Marissen

Boerin bij De Melktapperij in Haaksbergen

“Samen moeten we werken aan een oplossing. En over alle zorgen blijven praten, niet vechten. Met z’n allen moeten we dúrven benoemen dat de weg naar duurzaamheid een lastige is.”
Boeren

Simone Koekkoek

PixelFarming voedselproducent

“Ik wil als boer graag met de burger in dialoog. De transitie van de voedselproductie waar wij als consumenten voor staan in relatie tot gezondheid en leefbaarheid is een maatschappelijke ontwikkeling. Daar horen we met z’n allen bij, die moeten we samen maken.”
Boeren

Arend Joosten

Tuinder in hart en nieren

“Wat zou ik graag willen bijdragen aan de dialoog tussen boer/tuinder en de burger. Een onderwerp waar het, wat mij betreft, over zou kunnen gaan is de goede prijs voor het product wat van het erf gaat. Een prijs die heel wat anders is dan de kiloknallerprijs die zo vaak in advertenties wordt gepredikt”

Jeanet Brandsma

Kerngroeplid Boeren van Nederland, melkveehouder

“Als Boeren van Nederland vormen wij een beweging. Wij willen in gesprek met de samenleving, over al het moois, bijzonders en de dilemma’s rond onze boerenbedrijven. Want in dialoog kom je nader tot elkaar, groeit er wederzijds begrip. We dragen hiermee bij aan positievere beeldvorming. Zo willen wij onze positie als boer in de maatschappij versterken.”

Annechien ten Have Mellema

Boer

“Ik vind de boer-burger dialoog enorm belangrijk. Iedereen is verantwoordelijk. En dat laat je zien door in gesprek te gaan met de ander. Je te verdiepen in de beweegredenen van de ander. Alleen samen kunnen we dit doen.”

Dirk-Jan Schoonman

Lid Landbouwcollectief namens Nederlandse Melkveehouders Vakbond

“Samenwerken is geen keuze, maar noodzaak, als we verder willen komen met de landbouw.”

Gerda Kool

Melkveehouder, LTO - Oogst van Morgen - Gebiedscommissie Utrecht West

“Het systeem moet anders... maar er zijn vele radertjes en knoppen. Het ene grijpt weer in op het andere of werkt zelfs tegengesteld aan elkaar. Laten we de uitdaging met elkaar aangaan om goed naar elkaar te luisteren, waarna we de radertjes en knoppen weer in de juiste positie kunnen brengen zodat ze elkaar ondersteunen en er een nieuw duurzaam systeem ontstaat.”

Heleen Lansink-Marissen

Boerin bij De Melktapperij in Haaksbergen

“Samen moeten we werken aan een oplossing. En over alle zorgen blijven praten, niet vechten. Met z’n allen moeten we dúrven benoemen dat de weg naar duurzaamheid een lastige is.”

Simone Koekkoek

PixelFarming voedselproducent

“Ik wil als boer graag met de burger in dialoog. De transitie van de voedselproductie waar wij als consumenten voor staan in relatie tot gezondheid en leefbaarheid is een maatschappelijke ontwikkeling. Daar horen we met z’n allen bij, die moeten we samen maken.”

Arend Joosten

Tuinder in hart en nieren

“Wat zou ik graag willen bijdragen aan de dialoog tussen boer/tuinder en de burger. Een onderwerp waar het, wat mij betreft, over zou kunnen gaan is de goede prijs voor het product wat van het erf gaat. Een prijs die heel wat anders is dan de kiloknallerprijs die zo vaak in advertenties wordt gepredikt”

Bestuurders

Bestuurders

Carin van Huët-Laan

Directeur Food en Agri Nederland bij Rabobank

“Respect en waardering voor elkaar is belangrijk, boeren en burgers hebben elkaar nodig. De BoerBurgerDialoog tussen samenleving en agrarische sector steun ik van harte. Ik ben erg benieuwd naar het resultaat, naar de inzichten in de transitie naar toekomstbestendige land- en tuinbouw. Met elkaar in gesprek blijven is de enige manier waarop de sector het respect en de waardering krijgt die ze verdient.”
Bestuurders

Wiebe Draijer

Voorzitter groepsdirectie Rabobank

"Ik ben trots dat we als Rabobank partner zijn van de “BoerBurgerDialoog”. We zien het als een waardevol instrument in een turbulente tijd. Een tijd die roept om verbinding en open conversatie. En dat is waar wij als bank met onze missie “Growing a better world together” graag een bijdrage aan willen leveren."
Bestuurders

Kees de Gooijer

Chief Inspiration Officer for TKI Agri&Food, TKI Biobased Economy

“Het is altijd beter te praten met dan te praten over.”
Bestuurders

Antoine Heideveld

Directeur Het Groene Brein

"Burgers en boeren die samen een toekomstbestendige landbouw vormgeven. Zowel voor de boer, de burger als voor natuur en milieu. Een hele opgave, die gaat lukken."
Bestuurders

Erik-Jan van den Brink

Directeur Udea/Ekoplaza

“In onze beleving is beter eten iets wat je samen op moet pakken. Boeren produceren voedsel en consumenten consumeren dat. Er zitten op dit moment heel veel schakels tussen waardoor het zicht op elkaar verloren is gegaan. Ekoplaza vindt het belangrijk om die verbinding te herstellen. De BoerBurgerCoalitie is op zoek naar de dialoog tussen boer en burger dus ik denk dat we ons daar wel thuis voelen.”
RiellaHollander

Riëlla Hollander

Managing Director, Triodos Regenerative Money Centre

"De visie van Triodos mbt tot ons voedselsysteem is dat een transitie noodzakelijk is naar een voedselsysteem waarin gezondheid centraal komt te staan; een gezonde bodem, toegang tot gezonde voeding voor iedereen en een gezond verdienvermogen voor boeren. Alleen zo kunnen we op de lange termijn iedereen van eten voorzien zonder onze planeet, de gezondheid van mensen en sociale gelijkheid ernstig te schaden. Dit kan niemand alleen bereiken; samenwerken is essentieel. Daarom is dit initiatief zo b
Bestuurders

Willem Lageweg

Directeur-bestuurder van de Transitiecoalitie Voedsel

“Voor boeren en burgers geldt allebei: 'be the change you want to see in the world' en reik elkaar de hand. Ik draag daar vanuit mijn rol als kwartiermaker Transitiecoalitie Voedsel van harte aan bij.”
RuudTijssens

Ruud Tijssens

Group Director Public & Cooperative Affairs Agrifirm

“Door het eerlijke gesprek te voeren moet het ook mogelijk zijn de eerlijke oplossingen op tafel te krijgen.
Als coöperatie staat Agrifirm voor haar leden. Eén van de opdrachten van onze leden is het actief opzoeken van de dialoog tussen boer en burger. De G1000Landbouw is daarvan het schoolvoorbeeld.”
Bestuurders

Bas Rüter

Director of Sustainability, Rabobank

“Als klein, dichtbevolkt land met unieke kennis over duurzame voedselproductie en een professionele agrarische sector zijn we een proeftuin op mondiale schaal. Het feit dat boer en burger elkaar minder lijken te kennen en erkennen en de natuur onder druk staat is daarom extra zorgelijk. Des te waardevoller dat de boer- burger dialoog gaat werken aan het herstel van die relatie en – zo- aan de realisatie van gewaardeerde, duurzame voedselproductie met behoud van biodiversiteit in een vitaal p
MichielPeters

Michiel Peters

Manager Corporate Affairs bij De Heus

"Een echte dialoog over de wijze waarop we in Nederland voedsel willen produceren en consumeren kan boeren perspectief bieden het draagvlak voor voedselproductie vergroten. Daarom steunen wij de G1000Landbouw.”
Bestuurders

Kirsten Schuijt

Directeur van het Wereld Natuur Fonds, Lid Raad van Commissarissen PWN, Raad van Toezicht IDH, Raad van Advies NIOZ

“We staan voor de enorme opgave biodiversiteitsverlies om te buigen naar biodiversiteitsherstel. Dat kan alleen als de landbouw onderdeel van de oplossing wordt. Daarom is het belangrijk dat er verdienmodellen worden ontwikkeld die de omslag naar een natuurvriendelijke landbouw vergemakkelijken. Waardering, beloning en samenwerking tussen boeren, burgers en andere partijen is daarvoor cruciaal. De BoerBurgerDialoog kan die samenwerking aanjagen.”
Bestuurders

Pierre Berntsen

Directeur Agrarische Bedrijven ABN AMRO

"Een open dialoog tussen boeren en burgers kan ik alleen maar toejuichen.
Omdat boeren en tuinders reden hebben om trots te zijn. Dat is mede een gevolg van hun aanpassingsvermogen, ondernemerschap en harde werk. Er is nog zoveel om te vertellen en zoveel om naar te luisteren. Bijvoorbeeld naar de zorgen van burgers over ons milieu. Ooit wel eens spijt gehad van een goed gesprek?"
Bestuurders

Mark van den Oever

Voorzitter Farmers Defence Force, varkenshouder

“Er zijn veel misvattingen bij burgers en boeren over elkaars standpunten en met de BoerBurgerDialoog hoop ik dat wij die kloof kunnen dichten.”
Bestuurders

Matthijs Nijboer

Directeur Natuur en Milieu Overijssel

Bestuurders

Noud Janssen

Voorzitter Agrivaknet, Initiatiefnemer van KipvanOranje

“Burgers vertellen altijd trots wat hun roots in de agrarische sector zijn. Wat zou het mooi zijn als burgers in de toekomst trots over de boer en zijn voedselproduct vertellen.”
Bestuurders

Petra Souwerbren

Directeur Natuur en Milieu Gelderland

Bestuurders

Lisanne Oskam

Voorzitter Stichting Boert Bewust

“Als Boert Bewust werken we aan verbinding tussen boeren, tuinders en samenleving in eigen streek. We voeren met elkaar graag een open en eerlijk gesprek over de land- en tuinbouw. We zetten daarbij in op een goede dialoog, wederzijds respect en meer betrokkenheid van consumenten bij hun voedsel.”
Bestuurders

Sylvo Thijsen

Directeur Staatsbosbeheer

"Via het inzetten van vele duizenden hectares van onze terreinen zoeken we samen met boeren naar een nieuw natuur inclusief bedrijfsmodel; rendabel voor de boer, goed voor de natuur en een mooi landschap om in te leven!"
Bestuurders

Aalt Dijkhuizen

Voormalig voorzitter van Wageningen University & Research, de Topsector Agri & Food en het Landbouw Collectief

“Belangrijk voor een goed debat is uit te gaan van de juiste feiten. En die feiten laten zien, dat de gangbare Nederlandse land- en tuinbouw voedsel produceert met de minste grond en grondstoffen en de laagste uitstoot aan broeikasgassen per kg product. En dat alles ook nog eens tegen de hoogste internationale standaarden wat betreft zaken als dierlijk welzijn en voedselveiligheid.”
Bestuurders

Martine Overdijk-Kerkhoff

Clusterdirecteur HAS Hogeschool Agri & Business (onderwijs-onderzoek-kennistransfer)

"Hoe mooi is het om over de toekomst van de landbouw in Nederland niet een discussie (waarin men elkaar van standpunten wil overtuigen), maar een dialoog te voeren.  Een dialoog waarin we luisteren naar elkaar, samen vragen stellen, elkaar proberen te begrijpen, openstaan voor elkaar, zoeken naar het gemeenschappelijke belang en uiteindelijk samen tot oplossingen willen komen voor een toekomstbestendige landbouw.  Een toekomst waar boer en burger voor huidige en toekomstige generaties samen de
Bestuurders

Michaël Wilde

Directeur Bionext

“Het is de hoogste tijd dat wij ons landbouw- en voedselsysteem opnieuw gaan inrichten .. het moet eerlijker, duurzamer en in harmonie met mens en natuur. Om dat te bewerkstelligen is het essentieel dat de boer en de burger niet alleen met elkaar in contact komen maar er ook veel meer wederzijds begrip is. Daarom steun ik dit initiatief van harte!”
Bestuurders

Dick Pouwels

Voorzitter College van Bestuur at HAS Hogeschool

“De tijd dat we Nederland in vakken en met lijnen konden opdelen ligt achter ons. We delen het land, we delen de ruimte. De verwevenheid van gebruik en gebruikers maakt dat we alleen in onderling gesprek tot nieuwe evenwichten komen en alle gebruikers rentmeesterschap over onze ruimte kunnen geven. Dat moet een belangrijke basis zijn onder nieuw denken over onze landbouw. Belangrijk om dan ook de echte gebruikers met elkaar te laten praten over díe toekomst.”
Bestuurders

Alex Datema

Voorzitter BoerenNatuur, Melkveehouder

“Als we het over de toekomst van de landbouw hebben gaat het vaak over de impact van landbouw op ons milieu de biodiversiteit en het landschap. Terwijl landbouw eigenlijk gaat over voedsel produceren voor de burger, best gek eigenlijk dat er nog geen uitgebreide BoerBurgerDialoog is. Daarom ondersteun ik dit initiatief van harte!”
Bestuurders

Andre Arfman

Voorzitter Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt

“Het is als boer en tuinder belangrijk om in gesprek te gaan over onze toekomst met burgers die dagelijks onze producten kopen en van het landschap genieten waar wij voor zorgen”.
Bestuurders

Marc van den Tweel

Algemeen Directeur Natuurmonumenten

“We moeten in Nederland van debat naar dialoog, dat is de enige manier om uit impasses te komen. Samen moeten we werken aan een mooi en leefbaar Nederland.”
Bestuurders

Hank Bartelink

Directeur-bestuurder Landschappen NL

“Voor een landbouwdialoog zijn niet alleen de ‘usual suspects’ uit de hoek van de landbouw en de natuurbescherming nodig, daar is meer dan ooit de burger zelf bij nodig. Ook Het Deltaplan Biodiversiteitsherstel kan daarin een verbindende rol spelen, door de burger te betrekken bij het debat over voedsel, over natuur en landschap, over de kwaliteit van leven.

De landbouw van morgen vraagt om een gesprek vandaag. Maar zonder inbreng van de burger dreigt het verzanden in een gesprek tussen

Carin van Huët-Laan

Directeur Food en Agri Nederland bij Rabobank

“Respect en waardering voor elkaar is belangrijk, boeren en burgers hebben elkaar nodig. De BoerBurgerDialoog tussen samenleving en agrarische sector steun ik van harte. Ik ben erg benieuwd naar het resultaat, naar de inzichten in de transitie naar toekomstbestendige land- en tuinbouw. Met elkaar in gesprek blijven is de enige manier waarop de sector het respect en de waardering krijgt die ze verdient.”

Wiebe Draijer

Voorzitter groepsdirectie Rabobank

"Ik ben trots dat we als Rabobank partner zijn van de “BoerBurgerDialoog”. We zien het als een waardevol instrument in een turbulente tijd. Een tijd die roept om verbinding en open conversatie. En dat is waar wij als bank met onze missie “Growing a better world together” graag een bijdrage aan willen leveren."

Kees de Gooijer

Chief Inspiration Officer for TKI Agri&Food, TKI Biobased Economy

“Het is altijd beter te praten met dan te praten over.”

Antoine Heideveld

Directeur Het Groene Brein

"Burgers en boeren die samen een toekomstbestendige landbouw vormgeven. Zowel voor de boer, de burger als voor natuur en milieu. Een hele opgave, die gaat lukken."

Erik-Jan van den Brink

Directeur Udea/Ekoplaza

“In onze beleving is beter eten iets wat je samen op moet pakken. Boeren produceren voedsel en consumenten consumeren dat. Er zitten op dit moment heel veel schakels tussen waardoor het zicht op elkaar verloren is gegaan. Ekoplaza vindt het belangrijk om die verbinding te herstellen. De BoerBurgerCoalitie is op zoek naar de dialoog tussen boer en burger dus ik denk dat we ons daar wel thuis voelen.”

Riëlla Hollander

Managing Director, Triodos Regenerative Money Centre

"De visie van Triodos mbt tot ons voedselsysteem is dat een transitie noodzakelijk is naar een voedselsysteem waarin gezondheid centraal komt te staan; een gezonde bodem, toegang tot gezonde voeding voor iedereen en een gezond verdienvermogen voor boeren. Alleen zo kunnen we op de lange termijn iedereen van eten voorzien zonder onze planeet, de gezondheid van mensen en sociale gelijkheid ernstig te schaden. Dit kan niemand alleen bereiken; samenwerken is essentieel. Daarom is dit initiatief zo belangrijk."

Willem Lageweg

Directeur-bestuurder van de Transitiecoalitie Voedsel

“Voor boeren en burgers geldt allebei: 'be the change you want to see in the world' en reik elkaar de hand. Ik draag daar vanuit mijn rol als kwartiermaker Transitiecoalitie Voedsel van harte aan bij.”

Ruud Tijssens

Group Director Public & Cooperative Affairs Agrifirm

“Door het eerlijke gesprek te voeren moet het ook mogelijk zijn de eerlijke oplossingen op tafel te krijgen. Als coöperatie staat Agrifirm voor haar leden. Eén van de opdrachten van onze leden is het actief opzoeken van de dialoog tussen boer en burger. De G1000Landbouw is daarvan het schoolvoorbeeld.”

Bas Rüter

Director of Sustainability, Rabobank

“Als klein, dichtbevolkt land met unieke kennis over duurzame voedselproductie en een professionele agrarische sector zijn we een proeftuin op mondiale schaal. Het feit dat boer en burger elkaar minder lijken te kennen en erkennen en de natuur onder druk staat is daarom extra zorgelijk. Des te waardevoller dat de boer- burger dialoog gaat werken aan het herstel van die relatie en – zo- aan de realisatie van gewaardeerde, duurzame voedselproductie met behoud van biodiversiteit in een vitaal platteland!”

Michiel Peters

Manager Corporate Affairs bij De Heus

"Een echte dialoog over de wijze waarop we in Nederland voedsel willen produceren en consumeren kan boeren perspectief bieden het draagvlak voor voedselproductie vergroten. Daarom steunen wij de G1000Landbouw.”

Kirsten Schuijt

Directeur van het Wereld Natuur Fonds, Lid Raad van Commissarissen PWN, Raad van Toezicht IDH, Raad van Advies NIOZ

“We staan voor de enorme opgave biodiversiteitsverlies om te buigen naar biodiversiteitsherstel. Dat kan alleen als de landbouw onderdeel van de oplossing wordt. Daarom is het belangrijk dat er verdienmodellen worden ontwikkeld die de omslag naar een natuurvriendelijke landbouw vergemakkelijken. Waardering, beloning en samenwerking tussen boeren, burgers en andere partijen is daarvoor cruciaal. De BoerBurgerDialoog kan die samenwerking aanjagen.”

Pierre Berntsen

Directeur Agrarische Bedrijven ABN AMRO

"Een open dialoog tussen boeren en burgers kan ik alleen maar toejuichen. Omdat boeren en tuinders reden hebben om trots te zijn. Dat is mede een gevolg van hun aanpassingsvermogen, ondernemerschap en harde werk. Er is nog zoveel om te vertellen en zoveel om naar te luisteren. Bijvoorbeeld naar de zorgen van burgers over ons milieu. Ooit wel eens spijt gehad van een goed gesprek?"

Mark van den Oever

Voorzitter Farmers Defence Force, varkenshouder

“Er zijn veel misvattingen bij burgers en boeren over elkaars standpunten en met de BoerBurgerDialoog hoop ik dat wij die kloof kunnen dichten.”

Matthijs Nijboer

Directeur Natuur en Milieu Overijssel

Noud Janssen

Voorzitter Agrivaknet, Initiatiefnemer van KipvanOranje

“Burgers vertellen altijd trots wat hun roots in de agrarische sector zijn. Wat zou het mooi zijn als burgers in de toekomst trots over de boer en zijn voedselproduct vertellen.”

Petra Souwerbren

Directeur Natuur en Milieu Gelderland

Lisanne Oskam

Voorzitter Stichting Boert Bewust

“Als Boert Bewust werken we aan verbinding tussen boeren, tuinders en samenleving in eigen streek. We voeren met elkaar graag een open en eerlijk gesprek over de land- en tuinbouw. We zetten daarbij in op een goede dialoog, wederzijds respect en meer betrokkenheid van consumenten bij hun voedsel.”

Sylvo Thijsen

Directeur Staatsbosbeheer

"Via het inzetten van vele duizenden hectares van onze terreinen zoeken we samen met boeren naar een nieuw natuur inclusief bedrijfsmodel; rendabel voor de boer, goed voor de natuur en een mooi landschap om in te leven!"

Aalt Dijkhuizen

Voormalig voorzitter van Wageningen University & Research, de Topsector Agri & Food en het Landbouw Collectief

“Belangrijk voor een goed debat is uit te gaan van de juiste feiten. En die feiten laten zien, dat de gangbare Nederlandse land- en tuinbouw voedsel produceert met de minste grond en grondstoffen en de laagste uitstoot aan broeikasgassen per kg product. En dat alles ook nog eens tegen de hoogste internationale standaarden wat betreft zaken als dierlijk welzijn en voedselveiligheid.”

Martine Overdijk-Kerkhoff

Clusterdirecteur HAS Hogeschool Agri & Business (onderwijs-onderzoek-kennistransfer)

"Hoe mooi is het om over de toekomst van de landbouw in Nederland niet een discussie (waarin men elkaar van standpunten wil overtuigen), maar een dialoog te voeren.  Een dialoog waarin we luisteren naar elkaar, samen vragen stellen, elkaar proberen te begrijpen, openstaan voor elkaar, zoeken naar het gemeenschappelijke belang en uiteindelijk samen tot oplossingen willen komen voor een toekomstbestendige landbouw.  Een toekomst waar boer en burger voor huidige en toekomstige generaties samen de schouders onder kunnen en willen zetten. Een toekomst met oog voor de natuur, een vitale leefomgeving, voldoende goed en gezond voedsel en een goed verdienmodel voor de boer (en zijn opvolger). Het is belangrijk voor deze dialoog om uit te kunnen gaan van feiten.  Via de kenniscoalitie werk ik graag mee om deze dialoog te ondersteunen."

Michaël Wilde

Directeur Bionext

“Het is de hoogste tijd dat wij ons landbouw- en voedselsysteem opnieuw gaan inrichten .. het moet eerlijker, duurzamer en in harmonie met mens en natuur. Om dat te bewerkstelligen is het essentieel dat de boer en de burger niet alleen met elkaar in contact komen maar er ook veel meer wederzijds begrip is.  Daarom steun ik dit initiatief van harte!”

Dick Pouwels

Voorzitter College van Bestuur at HAS Hogeschool

“De tijd dat we Nederland in vakken en met lijnen konden opdelen ligt achter ons. We delen het land, we delen de ruimte. De verwevenheid van gebruik en gebruikers maakt dat we alleen in onderling gesprek tot nieuwe evenwichten komen en alle gebruikers rentmeesterschap over onze ruimte kunnen geven. Dat moet een belangrijke basis zijn onder nieuw denken over onze landbouw. Belangrijk om dan ook de echte gebruikers met elkaar te laten praten over díe toekomst.”

Alex Datema

Voorzitter BoerenNatuur, Melkveehouder

“Als we het over de toekomst van de landbouw hebben gaat het vaak over de impact van landbouw op ons milieu  de biodiversiteit en het landschap. Terwijl landbouw eigenlijk gaat over voedsel produceren voor de burger, best gek eigenlijk dat er nog geen uitgebreide BoerBurgerDialoog is. Daarom ondersteun ik dit initiatief van harte!”

Andre Arfman

Voorzitter Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt

“Het is als boer en tuinder belangrijk om in gesprek te gaan over onze toekomst met burgers die dagelijks onze producten kopen en van het landschap genieten waar wij voor zorgen”.

Marc van den Tweel

Algemeen Directeur Natuurmonumenten

“We moeten in Nederland van debat naar dialoog, dat is de enige manier om uit impasses te komen. Samen moeten we werken aan een mooi en leefbaar Nederland.”

Hank Bartelink

Directeur-bestuurder Landschappen NL

“Voor een landbouwdialoog zijn niet alleen de ‘usual suspects’ uit de hoek van de landbouw en de natuurbescherming nodig, daar is meer dan ooit de burger zelf bij nodig. Ook Het Deltaplan Biodiversiteitsherstel kan daarin een verbindende rol spelen, door de burger te betrekken bij het debat over voedsel, over natuur en landschap, over de kwaliteit van leven.

De landbouw van morgen vraagt om een gesprek vandaag. Maar zonder inbreng van de burger dreigt het verzanden in een gesprek tussen doven. Als ambassadeur zet ik me daarom graag in voor de BoerBurgerDialoog.”

Oud-politici

Oud-politici

Ab Klink

Voormalig minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Hoogleraar Politicologie aan de VU, Raad van Bestuur van VGZ

“In het gesprek over de toekomst van de zorg in Nederland verharden standpunten zich zo snel langs allerlei ideologische lijnen. Daardoor is er al snel te weinig oog voor complexiteit, maar ook voor wat echt werkt. Zo zullen ongetwijfeld ook in het gesprek over de toekomst van de landbouw de nuances een cruciale rol spelen. Ook in de landbouw zullen die nuances, zo schat ik in- doorwerken tot op het lokale niveau van de boer en de burger. Het goede gesprek – gevoed door openheid, kritische z
Oud-politici

Elbert Dijkgraaf

Voormalig lid Tweede Kamer, Hoogleraar Empirische economie van de publieke sector, Erasmus Universiteit Rotterdam

“Het is goed dat dit initiatief genomen wordt. Er zijn veel verschillen binnen de landbouw die logisch zijn maar wel tot polarisatie leiden. Verschillen tussen intensief en extensief. Tussen Noord en Zuid. Tussen biologisch, kringloop en regulier. Om maar wat te noemen. Maar er is wel een gezamenlijke uitdaging om te komen tot een oplossing die duurzaam is voor de boeren en natuur en milieu. Voor mij staat daarbij centraal een goed verdienmodel. Ik ben erg benieuwd wat uit de G1000 gaat komen.
Oud-politici

Cees Veerman

Voormalig minister van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit, Bijzonder hoogleraar Agrarische bedrijfseconomie- en sociologie aan de KUB, Bijzonder Hoogleraar Agribusiness Erasmus Universiteit, Voorzitter Natuurmonumenten

“Om de aanpassing van de agrarische sector aan de veranderende maatschappelijke ontwikkelingen vorm te geven op een succesvolle wijze en in een verstandig tempo, hebben boeren en burgers, consumenten en ondernemers elkaar nodig, zonder samenwerking en dialoog geen resultaten maar slechts onnutte strijd en verhardende verwijdering.”
Oud-politici

Pieter Winsemius

Voormalig minister van VROM, Bijzonder hoogleraar Management Duurzame Ontwikkeling, Universiteit van Tilburg

“Als we spannende stappen willen zetten in de landbouwtransitie, zijn nieuwe ideeën nodig, met lef en frisheid. Laat boeren en burgers maar eens zelf de koppen bij elkaar steken, dan komt er vast iets mooiers uit. Daarom steun ik het G1000-initiatief voor een BoerBurgerDialoog”.
Oud-politici

Job Cohen

Oud-Burgemeester van Amsterdam, Hoogleraar Gemeenterecht en Gemeentekunde Universiteit van Leiden, Oud-fractievoorzitter Partij van de Arbeid

“Het zou heel mooi zijn als het debat over de landbouw voor een deel vervangen kan worden door een dialoog over dat zo lastige onderwerp. Het opzetten van een op de G1000 geïnspireerde BoerBurgerDialoog kan daar een belangrijke bijdrage aan leveren.”
Oud-politici

Hans Wijers

Oud-minister van Economische Zaken en oud-minister van Financiën

“In welke richting moet de landbouw zich ontwikkelen? De toekomst van die sector is zowel sociaal-economisch, landschappelijk vanuit als duurzaamheid van strategische betekenis voor de toekomst van ons land. Helaas domineert in het debat hierover de toonhoogte boven de diepgang. Genuanceerde stemmen en meningen worden daardoor onvoldoende gehoord, terwijl deze stemmen vaak zeer bruikbare oplossingen vertegenwoordigen. Bij een open dialoog, zoals de initiatiefnemers van de BoerBurgerDialoog voo

Ab Klink

Voormalig minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Hoogleraar Politicologie aan de VU, Raad van Bestuur van VGZ

“In het gesprek over de toekomst van de zorg in Nederland verharden standpunten zich zo snel langs allerlei ideologische lijnen. Daardoor is er al snel te weinig oog voor complexiteit, maar ook voor wat echt werkt. Zo zullen ongetwijfeld ook in het gesprek over de toekomst van de landbouw de nuances een cruciale rol spelen. Ook in de landbouw zullen die nuances, zo schat ik in- doorwerken tot op het lokale niveau van de boer en de burger. Het goede gesprek – gevoed door openheid, kritische zin en de behoefte aan nieuwe perspectieven- moet een volwaardige plek krijgen in besluitvorming. Als de BoerBurgerDialoog daaraan bijdraagt, wil ik dat van harte ondersteunen.”

Elbert Dijkgraaf

Voormalig lid Tweede Kamer, Hoogleraar Empirische economie van de publieke sector, Erasmus Universiteit Rotterdam

“Het is goed dat dit initiatief genomen wordt. Er zijn veel verschillen binnen de landbouw die logisch zijn maar wel tot polarisatie leiden. Verschillen tussen intensief en extensief. Tussen Noord en Zuid. Tussen biologisch, kringloop en regulier. Om maar wat te noemen. Maar er is wel een gezamenlijke uitdaging om te komen tot een oplossing die duurzaam is voor de boeren en natuur en milieu. Voor mij staat daarbij centraal een goed verdienmodel. Ik ben erg benieuwd wat uit de G1000 gaat komen.”

Cees Veerman

Voormalig minister van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit, Bijzonder hoogleraar Agrarische bedrijfseconomie- en sociologie aan de KUB, Bijzonder Hoogleraar Agribusiness Erasmus Universiteit, Voorzitter Natuurmonumenten

“Om de aanpassing van de agrarische sector aan de veranderende maatschappelijke ontwikkelingen vorm te geven op een succesvolle wijze en in een verstandig tempo, hebben boeren en burgers, consumenten en ondernemers elkaar nodig, zonder samenwerking en dialoog geen resultaten maar slechts onnutte strijd en verhardende verwijdering.”

Pieter Winsemius

Voormalig minister van VROM, Bijzonder hoogleraar Management Duurzame Ontwikkeling, Universiteit van Tilburg

“Als we spannende stappen willen zetten in de landbouwtransitie, zijn nieuwe ideeën nodig, met lef en frisheid. Laat boeren en burgers maar eens zelf de koppen bij elkaar steken, dan komt er vast iets mooiers uit. Daarom steun ik het G1000-initiatief voor een BoerBurgerDialoog”.

Job Cohen

Oud-Burgemeester van Amsterdam, Hoogleraar Gemeenterecht en Gemeentekunde Universiteit van Leiden, Oud-fractievoorzitter Partij van de Arbeid

“Het zou heel mooi zijn als het debat over de landbouw voor een deel vervangen kan worden door een dialoog over dat zo lastige onderwerp. Het opzetten van een op de G1000 geïnspireerde BoerBurgerDialoog kan daar een belangrijke bijdrage aan leveren.”

Hans Wijers

Oud-minister van Economische Zaken en oud-minister van Financiën

“In welke richting moet de landbouw zich ontwikkelen? De toekomst van die sector is zowel sociaal-economisch, landschappelijk vanuit als duurzaamheid van strategische betekenis voor de toekomst van ons land. Helaas domineert in het debat hierover de toonhoogte boven de diepgang. Genuanceerde stemmen en meningen worden daardoor onvoldoende gehoord, terwijl deze stemmen vaak zeer bruikbare oplossingen vertegenwoordigen. Bij een open dialoog, zoals de initiatiefnemers van de BoerBurgerDialoog voor ogen hebben, krijgt de diepgang en nuance wel de ruimte en kan er misschien een concrete visie ontstaan waarop door de verschillende belanghebbende partijen kan worden voortgebouwd.”

Wetenschappers

Wetenschappers

André Nijhof

Hoogleraar Duurzaam Ondernemen en Sturing, Nyenrode Business Universiteit

“Juist in tijden van polarisatie is het belangrijk om terug te gaan naar het wegen en verbreden van de argumenten. Dat is wat de BoerBurgerDialoog doet!”
Wetenschappers

Hens Runhaar

Universitair Hoofddocent Copernicus Instituut voor Duurzame Ontwikkeling, Universiteit Utrecht & gasthoogleraar Universiteit Wageningen

"Het is cruciaal om als samenleving breed een toekomstbestendige ontwikkelrichting voor de landbouw te bepalen. Nu is het voor veel boeren onduidelijk wat er van hen wordt verwacht, velen stoppen vanwege een gebrek aan perspectief en de intensivering en schaalvergroting gaan onverminderd voort, met alle nadelige gevolgen voor biodiversiteit, milieu en landschap. Ik vind het belangrijk om de boer(in) als rentmeester van een open, aantrekkelijk en biodivers landschap te behouden. Onze schaarse rui
Wetenschappers

René Kwant

Projectmanager Faculteit Bètawetenschappen, Universiteit Utrecht

“Hoe realiseren wij een gezonde en duurzame voedsel- en leefomgeving voor onze kinderen? De maatschappelijke opgaven zijn enorm en de ecologische grenzen zijn bereikt. Een dialoog met boeren, burgers, consumenten en ondernemers is noodzakelijk om te komen tot gezamenlijke oplossingen voor een ‘healthy planet diet!’. Als Nederland dat niet kan, wie kan dat dan wel?
BoerBurgerDialoog is een mooi initiatief om de barrières te beslechten en een weg te vinden naar een duurzame transitie van h
FrederikePraasterink

Frederike Praasterink

Lector Future Food Systems, HAS Hogeschool

“Een BoerBurgerDialoog; mooie vorm om vanuit alle verschillende belangen en perspectieven op de toekomst, actief te zoeken naar wat ons bindt. Om van daaruit gezamenlijk nieuwe ideeën en activiteiten te ontwikkelen die de transitie naar een duurzaam voedselsysteem versnellen.”
Wetenschappers

Noelle Aarts

Hoogleraar Socio-Ecological Interactions – Director Institute for Science in Society, Radboud Universiteit Nijmegen

“De BoerBurgerDialoog is van groot belang. In een ware dialoog gaat het immers niet om winnen, maar om het onderzoeken van aannames, normen, angsten en andere gevoelens die ten grondslag liggen aan meningsverschillen. Op die manier komen vanzelf gedeelde waarden naar boven die een gemeenschappelijke basis vormen voor een volgende stap.”
Wetenschappers

Imke de Boer

Hoogleraar Dierlijke Productiesystemen

“De weg naar een duurzaam voedselsysteem zullen we samen moeten bewandelen. Een goede dialoog tussen boeren, burgers en buitenlui is een essentieel onderdeel van deze wandeling.”
Wetenschappers

Krijn Poppe

Landbouweconoom, Wageningen University & Research, Raadslid Raad van Leefomgeving en Infrastructuur

“Prima initiatief: geen staatscommissie van de overheid maar een G1000 uit de onderheid over de complexe opgave van de toekomstige inrichting van ons platteland.”
Wetenschappers

Ron Methorst

Lector Omgevingsinclusief Ondernemen, Aeres Hogeschool Dronten

“Een veerkrachtige landbouw met meerwaarde voor boer en burger vraagt om gezamenlijk zoeken en vinden van perspectief. Daarom is de BoerBurgerDialoog belangrijk.”
Wetenschappers

Katrien Termeer

Kroonlid Sociaal-Economische Raad, Vice-voorzitter van de Raad voor Openbaar Bestuur, Hoogleraar Bestuurskunde Wageningen University & Research

“Het huidige debat tussen boer en burger is vooral gericht op tegenover elkaar staande meningen en wordt gedomineerd door een beperkt aantal geluiden. Deze BoerBurgerDialoog is noodzakelijk om echt te luisteren naar zowel zorgen als ambities en om nieuwe verbindingen te creëren. Als bestuurskundige vind ik het ook een super interessant experiment!”
Wetenschappers

Herman Wijffels

Emeritus hoogleraar Duurzaamheid en Maatschappelijke Verandering Universiteit Utrecht

“Boeren en burgers hebben een gedeeld belang bij een op gezondheid gericht landbouw- en voedselsysteem. Laten ze het dan ook in onderlinge dialoog vorm geven!”
Wetenschappers

Barbara Baarsma

Hoogleraar Toegepaste economie aan de Universiteit van Amsterdam, Directievoorzitter Rabobank Amsterdam, Voorzitter van de Bankraad van DNB, oud-Kroonlid SER

“Een goed gesprek verbetert de relatie tussen burger en boer – fijn, want juist in deze tijden van grote landbouwtransitie is het belangrijk dat boeren en burgers niet vol onbegrip of zelfs boosheid tegenover elkaar op het Malieveld komen te staan. Een goed gesprek vergroot ook het voedselbewustzijn van burgers – essentieel, want  goed geïnformeerde consumenten kunnen met hun keuze in de supermarkt of buurtwinkel de door ons allemaal gewenste verduurzaming in de landbouw versnellen.”
Wetenschappers

Geerten Boogaard

Hoogleraar Decentrale Overheden - Thorbeckeleerstoel - Universiteit Leiden. Lid van het Oversight Committee G1000Landbouw

“Een gezonde democratie kan niet zonder voldoende veilige ruimte voor een constructieve dialoog. En dat geldt nu zeker ook voor het landbeleid!”
Wetenschappers

Jeroen Candel

Universitair docent Bestuurskunde, Wageningen University & Research, Initiatiefnemer van Manifest tot herleving van het landbouwdebat

“Om een inclusieve transitie van de landbouw te realiseren, zijn nieuwe vormen van kennisdeling en besluitvorming nodig. De BoerBurgerDialoog heeft een enorm potentieel om huidige patstellingen te doorbreken en democratische innovatie tot stand te brengen. Daarom steun ik dit initiatief van harte.”
Wetenschappers

Herman Lelieveldt

Jean Monnet Chair Food Governance aan University College Roosevelt, Middelburgen auteur van “De Voedselparadox. Wat ons streven naar beter eten dwarsboomt.”

“In het debat over de toekomst van de landbouw horen we de stem van losse boeren en burgers veel te weinig, en die van bedrijven en belangengroepen veel te veel. Deze dialoog zorgt er voor dat boeren en burgers elkaar beter gaan verstaan en plannen gaan formuleren die door de samenleving gedragen worden.”
Wetenschappers

Louise Vet

Lid stikstof-commissie RemkesDirecteur NIOO-KNAW Hoogleraar Evolutionaire Ecologie, Universiteit van Wageningen

“Wat nu echt nodig is zijn voorbeelden van positieve actie, samenwerking, boeren onderling en met burgers. Laat een sterk tegengeluid horen bij al deze polarisatie!”
Wetenschappers

Marcel Boogers

Bijzonder hoogleraar Innovatie en Regionale Bestuur, Universiteit van Twente

“De toekomst van de landbouw gaat iedereen aan. Boeren én burgers. Supermarkten en bestuurders. Natuurorganisaties en politici. Economen en ecologen. Iedereen is het erover eens dat er iets moet gebeuren, maar niemand weet wat. Goed georganiseerde belangen staan tegenover elkaar, een redelijk gesprek lijkt onmogelijk. Een BoerBurgerdialoog, waar deelnemers met verschillende achtergronden met elkaar in dialoog gaan, kan hier een uitkomst bieden. ”
WillyVerstraete

Willy Verstraete

Boerenzoon en Biotechnoloog

"Zacht te gaan , en ver te zien ...
Beide bijzonder belangrijk
Voor boer en burger"

André Nijhof

Hoogleraar Duurzaam Ondernemen en Sturing, Nyenrode Business Universiteit

“Juist in tijden van polarisatie is het belangrijk om terug te gaan naar het wegen en verbreden van de argumenten. Dat is wat de BoerBurgerDialoog doet!”

Hens Runhaar

Universitair Hoofddocent Copernicus Instituut voor Duurzame Ontwikkeling, Universiteit Utrecht & gasthoogleraar Universiteit Wageningen

"Het is cruciaal om als samenleving breed een toekomstbestendige ontwikkelrichting voor de landbouw te bepalen. Nu is het voor veel boeren onduidelijk wat er van hen wordt verwacht, velen stoppen vanwege een gebrek aan perspectief en de intensivering en schaalvergroting gaan onverminderd voort, met alle nadelige gevolgen voor biodiversiteit, milieu en landschap. Ik vind het belangrijk om de boer(in) als rentmeester van een open, aantrekkelijk en biodivers landschap te behouden. Onze schaarse ruimte is sterk betwist. Maar dan moet de boer(in) wel een perspectief worden geboden, én ruimhartige beloningen voor de maatschappelijke diensten die hij/zij levert naast voedsel!"

René Kwant

Projectmanager Faculteit Bètawetenschappen, Universiteit Utrecht

“Hoe realiseren wij een gezonde en duurzame voedsel- en leefomgeving voor onze kinderen? De maatschappelijke opgaven zijn enorm en de ecologische grenzen zijn bereikt. Een dialoog met boeren, burgers, consumenten en ondernemers is noodzakelijk om te komen tot gezamenlijke oplossingen voor een ‘healthy planet diet!’. Als Nederland dat niet kan, wie kan dat dan wel? BoerBurgerDialoog is een mooi initiatief om de barrières te beslechten en een weg te vinden naar een duurzame transitie van het voedselsysteem.”

Frederike Praasterink

Lector Future Food Systems, HAS Hogeschool

“Een BoerBurgerDialoog; mooie vorm om vanuit alle verschillende belangen en perspectieven op de toekomst, actief te zoeken naar wat ons bindt. Om van daaruit gezamenlijk nieuwe ideeën en activiteiten te ontwikkelen die de transitie naar een duurzaam voedselsysteem versnellen.”

Noelle Aarts

Hoogleraar Socio-Ecological Interactions – Director Institute for Science in Society, Radboud Universiteit Nijmegen

“De BoerBurgerDialoog is van groot belang. In een ware dialoog gaat het immers niet om winnen, maar om het onderzoeken van aannames, normen, angsten en andere gevoelens die ten grondslag liggen aan meningsverschillen. Op die manier komen vanzelf gedeelde waarden naar boven die een gemeenschappelijke basis vormen voor een volgende stap.”

Imke de Boer

Hoogleraar Dierlijke Productiesystemen

“De weg naar een duurzaam voedselsysteem zullen we samen moeten bewandelen. Een goede dialoog tussen boeren, burgers en buitenlui is een essentieel onderdeel van deze wandeling.”

Krijn Poppe

Landbouweconoom, Wageningen University & Research, Raadslid Raad van Leefomgeving en Infrastructuur

“Prima initiatief: geen staatscommissie van de overheid maar een G1000 uit de onderheid over de complexe opgave van de toekomstige inrichting van ons platteland.”

Ron Methorst

Lector Omgevingsinclusief Ondernemen, Aeres Hogeschool Dronten

“Een veerkrachtige landbouw met meerwaarde voor boer en burger vraagt om gezamenlijk zoeken en vinden van perspectief. Daarom is de BoerBurgerDialoog belangrijk.”

Katrien Termeer

Kroonlid Sociaal-Economische Raad, Vice-voorzitter van de Raad voor Openbaar Bestuur, Hoogleraar Bestuurskunde Wageningen University & Research

“Het huidige debat tussen boer en burger is vooral gericht op tegenover elkaar staande meningen en wordt gedomineerd door een beperkt aantal geluiden. Deze BoerBurgerDialoog is noodzakelijk om echt te luisteren naar zowel zorgen als ambities en om nieuwe verbindingen te creëren. Als bestuurskundige vind ik het ook een super interessant experiment!”

Herman Wijffels

Emeritus hoogleraar Duurzaamheid en Maatschappelijke Verandering Universiteit Utrecht

“Boeren en burgers hebben een gedeeld belang bij een op gezondheid gericht landbouw- en voedselsysteem. Laten ze het dan ook in onderlinge dialoog vorm geven!”

Barbara Baarsma

Hoogleraar Toegepaste economie aan de Universiteit van Amsterdam, Directievoorzitter Rabobank Amsterdam, Voorzitter van de Bankraad van DNB, oud-Kroonlid SER

“Een goed gesprek verbetert de relatie tussen burger en boer – fijn, want juist in deze tijden van grote landbouwtransitie is het belangrijk dat boeren en burgers niet vol onbegrip of zelfs boosheid tegenover elkaar op het Malieveld komen te staan. Een goed gesprek vergroot ook het voedselbewustzijn van burgers – essentieel, want  goed geïnformeerde consumenten kunnen met hun keuze in de supermarkt of buurtwinkel de door ons allemaal gewenste verduurzaming in de landbouw versnellen.”

Geerten Boogaard

Hoogleraar Decentrale Overheden - Thorbeckeleerstoel - Universiteit Leiden. Lid van het Oversight Committee G1000Landbouw

“Een gezonde democratie kan niet zonder voldoende veilige ruimte voor een constructieve dialoog. En dat geldt nu zeker ook voor het landbeleid!”“Een gezonde democratie kan niet zonder voldoende veilige ruimte voor een constructieve dialoog. En dat geldt nu zeker ook voor het landbeleid!”

Jeroen Candel

Universitair docent Bestuurskunde, Wageningen University & Research, Initiatiefnemer van Manifest tot herleving van het landbouwdebat

“Om een inclusieve transitie van de landbouw te realiseren, zijn nieuwe vormen van kennisdeling en besluitvorming nodig. De BoerBurgerDialoog heeft een enorm potentieel om huidige patstellingen te doorbreken en democratische innovatie tot stand te brengen. Daarom steun ik dit initiatief van harte.”

Herman Lelieveldt

Jean Monnet Chair Food Governance aan University College Roosevelt, Middelburgen auteur van “De Voedselparadox. Wat ons streven naar beter eten dwarsboomt.”

“In het debat over de toekomst van de landbouw horen we de stem van losse boeren en burgers veel te weinig, en die van bedrijven en belangengroepen veel te veel. Deze dialoog zorgt er voor dat boeren en burgers elkaar beter gaan verstaan en plannen gaan formuleren die door de samenleving gedragen worden.”

Louise Vet

Lid stikstof-commissie RemkesDirecteur NIOO-KNAW Hoogleraar Evolutionaire Ecologie, Universiteit van Wageningen

“Wat nu echt nodig is zijn voorbeelden van positieve actie, samenwerking, boeren onderling en met burgers. Laat een sterk tegengeluid horen bij al deze polarisatie!”

Marcel Boogers

Bijzonder hoogleraar Innovatie en Regionale Bestuur, Universiteit van Twente

“De toekomst van de landbouw gaat iedereen aan. Boeren én burgers. Supermarkten en bestuurders. Natuurorganisaties en politici. Economen en ecologen. Iedereen is het erover eens dat er iets moet gebeuren, maar niemand weet wat. Goed georganiseerde belangen staan tegenover elkaar, een redelijk gesprek lijkt onmogelijk. Een BoerBurgerdialoog, waar deelnemers met verschillende achtergronden met elkaar in dialoog gaan, kan hier een uitkomst bieden. ”

Willy Verstraete

Boerenzoon en Biotechnoloog

"Zacht te gaan , en ver te zien ... Beide bijzonder belangrijk Voor boer en burger"

Burgers

Burgers

Ellen Maassen

Burger (initiatiefnemer)

“Ik begon dit initiatief omdat ik me aan de ene kan zorgen maakt over het klimaat, maar aan de andere kant de woede van de boeren wel begrijp. De landbouw zit klem tussen een competitief systeem dat boeren dwingt tot schaalvergroting aan de ene kant, en een eindige aarde aan de andere kant.
De protesten in September 2019 maakten duidelijk dat er een oplossing moet komen waar zowel boeren als burgers achter staan. Een uitgelezen moment om een échte dialoog te organiseren, waar de boeren en b
WouterVDWeijden

Wouter van der Weijden

Directeur Stichting Centrum voor Landbouw en Milieu

"Ik steun de G1000 omdat het Centrum voor Landbouw en Milieu ooit is opgericht om bruggen te bouwen tussen boeren en milieu. Dat is nu nodig op een grotere schaal, maar dat lukt niet via de gangbare kanalen. Boeren en burgers moeten zelf met elkaar in gesprek."
Burgers

Bavo van den Idsert

Directeur bij Id’s oke, Oud-directeur van Bionext

“Alleen ga je sneller, samen kom je verder. Daarom is actieve burgerdeelname in de beleidskeuzen voor landbouw en voeding essentieel. Daarbij hoort de garantie van de politiek, de voedingsbedrijven en de boeren dat de keuzen van de burger ook opgevolgd worden. Dat is democratie. Gebeurt dat niet, dan is het een fopspeen en druipt iedereen moedeloos of boos af. Burger laat je stem horen.”
WillemijnSchipper

Willemijn Schipper

Burger, Boerin van 1 koe, Dwarsdenker, Agrarisch Adviseur.

"Ik steun de G1000 Landbouw omdat ik het belangrijk vind dat mensen met minder op de voorgrond aanwezige stemmen ook gehoord worden en hun stem ook voldoende meeweegt in de besluitvorming. Mijn ervaring is dat het moreel kompas nog te vaak overstemd wordt door het financiële/commerciële kompas, waardoor de balans in een systeem zoek raakt. Ik zou graag via de G1000 Landbouw een bijdrage willen leveren om deze balans te herstellen. Ik geloof er in dat een moreel houdbaar en financieel eerlijk l
Burgers

Gerard van der Schee

GoedBoos-coach

“Vanuit mijn werk als GoedBoos-coach en achtergrond als Wagenings ingenieur weet ik hoe goed een dialoog kan werken om irritaties vruchtbaar om te zetten tot gezamenlijke doelen en plannen. Eerlijk zijn over ieders wensen en belangen is daarbij nodig om elkaar te vertrouwen bij het zoeken naar duurzame oplossingen. Gemakkelijke oplossingen zijn er niet, tenzij je de macht grijpt.”
Burgers

Jelleke de Nooy van Tol

Vroedvrouw van De Nieuwe Tijd, Coordinator van de TransitieMotor en mede oprichter WEAll-hub NL

“We zitten midden in een transitie, een structurele verandering. We zijn op weg naar een andere vorm van samenleven en samenwerken, waarin we sturen op wellbeing in plaats van op winst en BNP. Er zijn al heel veel natuurinclusief en integraal werkende boeren, boerinnen en boer-burger initiatieven. Die mogen zichtbaarder worden. EN die beweging verdient structurele steun bij het institutionaliseren van wat vooralsnog door de overheid gezien werd als 'niches'. Er mag met spoed een nieuwe beddin
Burgers

Hans-Peter Westerbeek

Project- en programmamanager Land en Water bij P2

“Ik zou graag zien dat we wegkomen bij de polarisatie en dat alle spelers in het systeem, en zeker ook de burgers, op een opbouwende manier met elkaar in gesprek gaan over zaken als een eerlijke beloning voor de boeren, en het bieden van toekomst aan natuur en landschap!”
Burgers

Olette Bollen

Aanjager en verbinder voor samenwerkingen netwerken en leiderschap bij Connect4Value

Burgers

Ton Cornelissen

Proces-, Programma- en Projectmanager bij P2

“Ik ben trots op de boer en begrijp heel goed dat individuele boeren zich de laatste jaren meer en meer in een hoek voelen gedrukt, gevangen tussen markt en maatschappij. Ik maak me tegelijkertijd ook steeds meer zorgen over de zich alsmaar verhardende standpunten waarachter belangengroepen en instituties zich verschansen. Hoog tijd voor een goed gesprek tussen die mensen waar het echt om gaat in deze landbouwtransitie: de boer en de burger!”
Burgers

Frits Bakker

"Ik steun dit initiatief (G1000landbouw), omdat ik denk dat ik een kleine bijdrage kan leveren met het meedenken en doen aan de enorme transitie waar de landbouw voor staat, te helpen bij het voorkomen van al te grote ongelukken."
Burgers

Henk Gerbers

Strategisch adviseur ketenontwikkeling Agrofood bij Provincie Noord-Brabant

“Boeren, burgers en hun ketenpartners moeten weer meer samen met elkaar om de keukentafel. Mijn ervaringen met de Bio1000 in de biologische sector en mijn ervaringen met de Voedsel1000 in Brabant geven mij de overtuiging dat deze Boer-Burger-Dialoog ons oplossingen voor de uitdagingen van morgen gaan brengen.”
Burgers

Ynske van Zundert

Consultant Food Transition & Sustainable Agriculture bij Schuttelaar & Partners

"Ik steun de G1000Landbouw omdat verdere polarisatie niet het antwoord is. Veel beter is om vooruit te kijken en samen te werken aan toekomstgerichte, duurzame landbouw."
Burgers

Peter Haring

Sustainability Professional

“We zullen in Nederland tot een oplossing moeten komen waarbij we evenwicht vinden tussen de natuur en de productie van voeding.
Dat evenwicht is nu niet in balans. Dat evenwicht vinden zal niet lukken door de partijen tegenover elkaar te laten staan. Ik denk dat de methode van G1000 daar een goede oplossing voor kan bieden.”
Burgers

Bert ter Horst

Secretaris Twentse Noabers Coöperatie u.a.

"De keten tussen boer en bord bevat perverse bestanddelen. Dat gaat ten koste van ondermeer de biodiversiteit,  natuur / landschap en gezondheid van mens en dier. Het is een zeer urgente, grote uitdaging voor alle deelnemers aan de keten om de perverse bestanddelen uit die keten te halen. Een goed verdienmodel moet daarbij vertrekpunt zijn. De G1000 is een perfect middel om de dialoog over de voedselketen te starten."
Burgers

Aniëla Sirks

BoerenNatuur Collectief Midden Groningen

“Enthousiasmeren, verbinden & meenemen, daar waar het gaat over natuur, landbouw en landschap.”
Burgers

Lybrich Kramer

Voedingskundige, lactatiekundige, docent voeding en erfgenaam van boeren en bakkers

"Leven, leren en luisteren doen we liefst samen. Van alle kanten horen en voelen wij mensen dat wij onze omgang met de rest van de wereld moeten veranderen. G1000Landbouw biedt kansen om te luisteren naar elkaar, te leren van elkaar en te komen tot een manier van produceren en consumeren waar de wereld wel bij vaart. Nu en in de toekomst. Laat ik dus de koe bij de horens vatten en mee zoeken naar een oplossing voor de bloemen en de bijen en dus voor ons allemaal."
Burgers

Peter Reiters

Ondernemerscoach & Mediator

“ ‘Zeg me wat U eet en ik zeg U wie U bent.’
De keuze van wat we eten bepaalt onze eigen gezondheid en de wereld om ons heen. Het bepaalt hoe ons landschap er uitziet, hoe onze natuur en ons klimaat er aan toe zijn. Wij burgers staan als eersten aan het roer en dan pas de boer. Alleen samen kunnen we het beter doen: Hoog tijd dus voor goede gesprekken!”
Burgers

Erik Perdijk

Oud-beleidsmedwerker bij LNV en oud AB-lid bij De Dommel

"De landbouw is een "atomaire economische sector". Veel kleine spelers zonder marktmacht. De boer zit gevangen in een model van fantoomgroei: de economie groeit, maar de boer profiteert niet. Het Nederlandse landbouwsysteem draait voor meer dan de helft op de productie van landbouwgrond elders, zorgt voor grote maatschappelijke kosten en is een ratrace voor de boeren. Duurzame, inclusieve landbouw vergt aanpassing van het hele agro-industriële complex, met betere prijzen en een belangrijke rol
Burgers

Ruud Pothoven

Initiatiefnemer Mobiele slachterij varkens

“Doordat boeren en burgers van elkaar vaak niet meer weten waarom ze zeggen wat ze zeggen en doen wat ze doen, is de afgelopen jaren het onbegrip over en weer gegroeid. Door zonder oordelen vooraf als personen met elkaar te praten ontstaat weer wederzijds begrip. Pas dan kan ook constructief over problemen en oplossingen worden gedacht.”
Burgers

Jouwert van Geene

Adviseur verandering en democratie, Spectrum

“Een BoerBurgerDialoog met G1000 kan ervoor zorgen dat we samen verder komen op het ingewikkelde onderwerp van de toekomst van de landbouw. Dit is hard nodig.”
Burgers

Dennis de Gruijter

Doen Door Denken

“Ik steun de BoerBurgerdialoog omdat een dialoog een uitstekende manier is om een gemeenschappelijke grond te vinden. Verdeeldheid levert misschien goede televisie op maar geen constructief beleid.”
Burgers

Jan Taks

Innovatiemanager Glastuinbouw

“In Nederland gaan we de verschillen van inzicht voor het fundamenteel aanpakken van de problematiek van het landbouw- en voedselsysteem, zo niet overwinnen.
Ik wil graag betrokken zijn bij een initiatief, dat een nieuwe werkwijze voorstaat: de BoerBurgerDialoog.”
Burgers

Toon van Helmond

Burger

“Als boerenzoon én bezorgde burger ondersteun ik het idee van dialoog van harte! Waarschijnlijk is er meer wat ons bindt dan wat ons scheidt en dat moet tot iets kunnen leiden.“
SjaakVSchie

Sjaak van Schie

Voorzitter Agrarische Natuurvereniging Drimmelen & Moerdijk / Voorzitter Collectief West Brabant

AnneliesHolthaus

Annelies Holthaus

FoodVia BV

"Ik steun de G1000 Landbouw, omdat ik het belangrijk vind dat er vanuit verschillende hoeken wordt meegedacht. Het huidige systeem is niet volhoudbaar, een duurzaam systeem is voor iedereen van levensbelang. Wat zou het mooi zijn, als we juist in Nederland, met al onze kennis, techniek en expertise, het eerste land zijn waar we een voedselsysteem ontwikkelen dat klaar is voor de toekomst. Wat niet inteert op de aarde, maar haar juist verbetert. Waar de hele wereld van kan leren. Wat zal de burge

Ellen Maassen

Burger (initiatiefnemer)

“Ik begon dit initiatief omdat ik me aan de ene kan zorgen maakt over het klimaat, maar aan de andere kant de woede van de boeren wel begrijp. De landbouw zit klem tussen een competitief systeem dat boeren dwingt tot schaalvergroting aan de ene kant, en een eindige aarde aan de andere kant. De protesten in September 2019 maakten duidelijk dat er een oplossing moet komen waar zowel boeren als burgers achter staan. Een uitgelezen moment om een échte dialoog te organiseren, waar de boeren en burgers zelf de kans krijgen om de plannen voor de toekomst vorm te geven.”

Wouter van der Weijden

Directeur Stichting Centrum voor Landbouw en Milieu

"Ik steun de G1000 omdat het Centrum voor Landbouw en Milieu ooit is opgericht om bruggen te bouwen tussen boeren en milieu. Dat is nu nodig op een grotere schaal, maar dat lukt niet via de gangbare kanalen. Boeren en burgers moeten zelf met elkaar in gesprek."

Bavo van den Idsert

Directeur bij Id’s oke, Oud-directeur van Bionext

“Alleen ga je sneller, samen kom je verder. Daarom is actieve burgerdeelname in de beleidskeuzen voor landbouw en voeding essentieel. Daarbij hoort de garantie van de politiek, de voedingsbedrijven en de boeren dat de keuzen van de burger ook opgevolgd worden. Dat is democratie. Gebeurt dat niet, dan is het een fopspeen en druipt iedereen moedeloos of boos af. Burger laat je stem horen.”

Willemijn Schipper

Burger, Boerin van 1 koe, Dwarsdenker, Agrarisch Adviseur.

"Ik steun de G1000 Landbouw omdat ik het belangrijk vind dat mensen met minder op de voorgrond aanwezige stemmen ook gehoord worden en hun stem ook voldoende meeweegt in de besluitvorming. Mijn ervaring is dat het moreel kompas nog te vaak overstemd wordt door het financiële/commerciële kompas, waardoor de balans in een systeem zoek raakt. Ik zou graag via de G1000 Landbouw een bijdrage willen leveren om deze balans te herstellen. Ik geloof er in dat een moreel houdbaar en financieel eerlijk landbouwsysteem, waar plek is voor meer diversiteit (in denken en doen) en vrijheid in ondernemen, uiteindelijk zal leiden tot een betere verbinding tussen boer en burger en meer (arbeids)vreugde voor mens en dier."

Gerard van der Schee

GoedBoos-coach

“Vanuit mijn werk als GoedBoos-coach en achtergrond als Wagenings ingenieur weet ik hoe goed een dialoog kan werken om irritaties vruchtbaar om te zetten tot gezamenlijke doelen en plannen. Eerlijk zijn over ieders wensen en belangen is daarbij nodig om elkaar te vertrouwen bij het zoeken naar duurzame oplossingen. Gemakkelijke oplossingen zijn er niet, tenzij je de macht grijpt.”

Jelleke de Nooy van Tol

Vroedvrouw van De Nieuwe Tijd, Coordinator van de TransitieMotor en mede oprichter WEAll-hub NL

“We zitten midden in een transitie, een structurele verandering. We zijn op weg naar een andere vorm van samenleven en samenwerken, waarin we sturen op wellbeing in plaats van op winst en BNP. Er zijn al heel veel natuurinclusief en integraal werkende boeren, boerinnen en boer-burger initiatieven. Die mogen zichtbaarder worden. EN die beweging verdient structurele steun bij het institutionaliseren van wat vooralsnog door de overheid gezien werd als 'niches'. Er mag met spoed een nieuwe bedding gecreëerd worden van faciliterende regelgeving, belastingmechanismen en andere vormen van grondeigendom. Zo, dat we in Nederland in 2030 een rechtvaardige samenleving op een gezonde planeet hebben."

Hans-Peter Westerbeek

Project- en programmamanager Land en Water bij P2

“Ik zou graag zien dat we wegkomen bij de polarisatie en dat alle spelers in het systeem, en zeker ook de burgers, op een opbouwende manier met elkaar in gesprek gaan over zaken als een eerlijke beloning voor de boeren, en het bieden van toekomst aan natuur en landschap!”

Olette Bollen

Aanjager en verbinder voor samenwerkingen netwerken en leiderschap bij Connect4Value

Ton Cornelissen

Proces-, Programma- en Projectmanager bij P2

“Ik ben trots op de boer en begrijp heel goed dat individuele boeren zich de laatste jaren meer en meer in een hoek voelen gedrukt, gevangen tussen markt en maatschappij. Ik maak me tegelijkertijd ook steeds meer zorgen over de zich alsmaar verhardende standpunten waarachter belangengroepen en instituties zich verschansen. Hoog tijd voor een goed gesprek tussen die mensen waar het echt om gaat in deze landbouwtransitie: de boer en de burger!”

Frits Bakker

"Ik steun dit initiatief (G1000landbouw), omdat ik denk dat ik een kleine bijdrage kan leveren met het meedenken en doen aan de enorme transitie waar de landbouw voor staat, te helpen bij het voorkomen van al te grote ongelukken."

Henk Gerbers

Strategisch adviseur ketenontwikkeling Agrofood bij Provincie Noord-Brabant

“Boeren, burgers en hun ketenpartners moeten weer meer samen met elkaar om de keukentafel. Mijn ervaringen met de Bio1000 in de biologische sector en mijn ervaringen met de Voedsel1000 in Brabant geven mij de overtuiging dat deze Boer-Burger-Dialoog ons oplossingen voor de uitdagingen van morgen gaan brengen.”

Ynske van Zundert

Consultant Food Transition & Sustainable Agriculture bij Schuttelaar & Partners

"Ik steun de G1000Landbouw omdat verdere polarisatie niet het antwoord is. Veel beter is om vooruit te kijken en samen te werken aan toekomstgerichte, duurzame landbouw."

Peter Haring

Sustainability Professional

“We zullen in Nederland tot een oplossing moeten komen waarbij we evenwicht vinden tussen de natuur en de productie van voeding. Dat evenwicht is nu niet in balans. Dat evenwicht vinden zal niet lukken door de partijen tegenover elkaar te laten staan. Ik denk dat de methode van G1000 daar een goede oplossing voor kan bieden.”

Bert ter Horst

Secretaris Twentse Noabers Coöperatie u.a.

"De keten tussen boer en bord bevat perverse bestanddelen. Dat gaat ten koste van ondermeer de biodiversiteit,  natuur / landschap en gezondheid van mens en dier. Het is een zeer urgente, grote uitdaging voor alle deelnemers aan de keten om de perverse bestanddelen uit die keten te halen. Een goed verdienmodel moet daarbij vertrekpunt zijn. De G1000 is een perfect middel om de dialoog over de voedselketen te starten."

Aniëla Sirks

BoerenNatuur Collectief Midden Groningen

“Enthousiasmeren, verbinden & meenemen, daar waar het gaat over natuur, landbouw en landschap.”

Lybrich Kramer

Voedingskundige, lactatiekundige, docent voeding en erfgenaam van boeren en bakkers

"Leven, leren en luisteren doen we liefst samen. Van alle kanten horen en voelen wij mensen dat wij onze omgang met de rest van de wereld moeten veranderen. G1000Landbouw biedt kansen om te luisteren naar elkaar, te leren van elkaar en te komen tot een manier van produceren en consumeren waar de wereld wel bij vaart. Nu en in de toekomst. Laat ik dus de koe bij de horens vatten en mee zoeken naar een oplossing voor de bloemen en de bijen en dus voor ons allemaal."

Peter Reiters

Ondernemerscoach & Mediator

“ ‘Zeg me wat U eet en ik zeg U wie U bent.’ De keuze van wat we eten bepaalt onze eigen gezondheid en de wereld om ons heen. Het bepaalt hoe ons landschap er uitziet, hoe onze natuur en ons klimaat er aan toe zijn. Wij burgers staan als eersten aan het roer en dan pas de boer. Alleen samen kunnen we het beter doen:  Hoog tijd dus voor goede gesprekken!”

Erik Perdijk

Oud-beleidsmedwerker bij LNV en oud AB-lid bij De Dommel

"De landbouw is een "atomaire economische sector". Veel kleine spelers zonder marktmacht. De boer zit gevangen in een model van fantoomgroei: de economie groeit, maar de boer profiteert niet. Het Nederlandse landbouwsysteem draait voor meer dan de helft op de productie van landbouwgrond elders, zorgt voor grote maatschappelijke kosten en is een ratrace voor de boeren. Duurzame, inclusieve landbouw vergt aanpassing van het hele agro-industriële complex, met betere prijzen en een belangrijke rol voor de banken en de retailers met hun marktmacht."

Ruud Pothoven

Initiatiefnemer Mobiele slachterij varkens

“Doordat boeren en burgers van elkaar vaak niet meer weten waarom ze zeggen wat ze zeggen en doen wat ze doen, is de afgelopen jaren het onbegrip over en weer gegroeid. Door zonder oordelen vooraf als personen met elkaar te praten ontstaat weer wederzijds begrip. Pas dan kan ook constructief over problemen en oplossingen worden gedacht.”

Jouwert van Geene

Adviseur verandering en democratie, Spectrum

“Een BoerBurgerDialoog met G1000 kan ervoor zorgen dat we samen verder komen op het ingewikkelde onderwerp van de toekomst van de landbouw. Dit is hard nodig.”

Dennis de Gruijter

Doen Door Denken

“Ik steun de BoerBurgerdialoog omdat een dialoog een uitstekende manier is om een gemeenschappelijke grond te vinden. Verdeeldheid levert misschien goede televisie op maar geen constructief beleid.”

Jan Taks

Innovatiemanager Glastuinbouw

“In Nederland gaan we de verschillen van inzicht voor het fundamenteel aanpakken van de problematiek van het landbouw- en voedselsysteem, zo niet overwinnen. Ik wil graag betrokken zijn bij een initiatief, dat een nieuwe werkwijze voorstaat: de BoerBurgerDialoog.”

Toon van Helmond

Burger

“Als boerenzoon én bezorgde burger ondersteun ik het idee van dialoog van harte! Waarschijnlijk is er meer wat ons bindt dan wat ons scheidt en dat moet tot iets kunnen leiden.“

Sjaak van Schie

Voorzitter Agrarische Natuurvereniging Drimmelen & Moerdijk / Voorzitter Collectief West Brabant

Annelies Holthaus

FoodVia BV

"Ik steun de G1000 Landbouw, omdat ik het belangrijk vind dat er vanuit verschillende hoeken wordt meegedacht. Het huidige systeem is niet volhoudbaar, een duurzaam systeem is voor iedereen van levensbelang. Wat zou het mooi zijn, als we juist in Nederland, met al onze kennis, techniek en expertise, het eerste land zijn waar we een voedselsysteem ontwikkelen dat klaar is voor de toekomst. Wat niet inteert op de aarde, maar haar juist verbetert. Waar de hele wereld van kan leren. Wat zal de burger weer trots zijn op de boer en de boer weer op zijn werk! Ik geloof dat het kan. Als er een heldere visie is, een perspectief voor de boeren en partijen bereid zijn gezamenlijk aan hetzelfde doel te werken. Wat als we landbouw, natuur, klimaat, welzijn, voeding en zorg integraal gaan bekijken?"

Publicisten

Publicisten

Dick Veerman

Oprichter Foodlog

“De representatieve democratie heeft zijn langste tijd gehad als plek waar problemen en hun oplossingen worden geformuleerd en besproken. Het parlement kletst er te veel naast omdat de mensen die de spelregels maken te weinig beleven waar die over gaan. De overheid heeft een onderheid nodig om dat euvel op te lossen. Daar kan deze dialoog aan bijdragen en daarom wil ik er graag ambassadeur voor zijn.”
Publicisten

David van Reybrouck

Auteur ‘Tegen verkiezingen’

Dick Veerman

Oprichter Foodlog

“De representatieve democratie heeft zijn langste tijd gehad als plek waar problemen en hun oplossingen worden geformuleerd en besproken. Het parlement kletst er te veel naast omdat de mensen die de spelregels maken te weinig beleven waar die over gaan. De overheid heeft een onderheid nodig om dat euvel op te lossen. Daar kan deze dialoog aan bijdragen en daarom wil ik er graag ambassadeur voor zijn.”

David van Reybrouck

Auteur ‘Tegen verkiezingen’

Wil je ook op de lijst van ambassadeurs?

NIEUWSBRIEF

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief.

Neem contact op

Info@g1000landbouw.nl

© 2020 G1000Landbouw / G1000.nu